برچهره ی گل نسیم نوروز خوش است

بر طرف چمن روز دل افروز خوش است

از دی کی گذشت هرچه بگویی خوش نیست

خوش باش و مگو ز دی که امروز خوش است

خیام

همیشه خوش و سلامت و تندرست باشید!